Tips och råd för tryckfiler.

Tekniska krav på tryckfilerna.

PDF-filerna ska vara gjorda i enlighet med standarden PDF/X:1a (2001)  och i oseparerad (composite) form.

Alla de fonter (typsnitt) som använts bör vara inkluderade i PDF-filen.

Trycksakens skärmarkering (trim box) bör ligga exakt i mitten på utgångssidan, till vilken man symmetriskt har lagt 3-5 mm utfall (bleed).

Alla bakgrunder, linjer, bilder m.fl. layoutelement, som sträcker sig till kanten av det rena formatet, ska ombrytas 3-5 mm över formatets kant, så att de sträcker sig till utfallet.

Alla texter, sidnummer och andra layoutelement, som inte i någon händelse får gå förlorade under efterbehandlingen (stansning, skärning, vikning, bindning osv. måste vara på minst  3 mm avstånd från sidans kanter.

Alla tryckfiler ska vara ombrutna i skalan 1:1.

Den optiska upplösningen på bilder av god kvalitet, dvs. resolutionen (dpi), ska vara densamma som dubbel rastertäthet (lpi), men absolut inte under 200 dpi . På digital väg höjd resolution förmår kontrollsystemet för tryckförberedelserna inte upptäcka. Tryckeriet ansvarar inte för försämrad kvalitet på denna grund.

Trycksakernas arkmontering utförs på tryckeriet, därför ska sidorna vara separat i tryckfilen, inte ombrutna parvis tillsammans.

Ett undantag är pärmfilen till en bok med limbindning, som kan vara sammanmonterad med ryggen (innerpärmarna är också pärmar och ska likaså vara hopmonterade med ryggen). I det fallet ska man absolut beakta bokens rätta ryggtjocklek, som beror på innehållets sidantal och materialets tjocklek.

Tryckfilen för pärmarna till en bok med limbindning kan ombrytas också som en separat sida och monteringen görs av tryckeriet. I så fall består tryckfilen av 5 sidor: frampärm+framinnerpärm+bakinnerpärm+bakpärm+rygg. 

I tryckfilen för trycksaker med många sidor ska alla sidor vara i sidornas rätta ordning som en fil. Om trycksakens innehåll och pärmar trycks på olika material kan de vara separata tryckfiler. OBS! En sida utan layout (tom sida) är också en sida och ska vara på sin egen rätta plats i tryckfilen! 

I enlighet med trycksakens färgsättning, antingen CMYK, SPOT eller CMYK+SPOT, ska färgerna i tryckfilen vara konverterade till vederbörande färgrymd.

Om en tryckfil innehåller RGB- eller Lab-färger, kan de valda färgtonerna vid den automatiska konverteringen av dessa färger till CMYK -färgrymden på tryckeriet skilja sig ansenligt från de konverterade. Det samma gäller också vid automatisk konvertering av SPOT -färger till CMYK.

 

Vid layouten av en trycksak bör man absolut beakta att:

Tryckeriet automatiskt ändrar alla svarta (K-100 %) objekt (texter, linjer, bakgrunder) till övertryck, man gör med andra ord black overprint. När man behöver använda svart utan övertryck, ska dessa objekt ombrytas enligt detta (C-1%, M-1%, Y-1%, K-100%)

Tryckeriet utför svällning (trapping) av gränslinjerna på objekt med olika färgtoner.

När den summariska färgprocenten (TIL) i tryckfilen överskrider den tillåtna summariska färgprocenten för det valda tryckpappret, minskar tryckeriet motsvarande ICC -profil med användning av högst det värde som är tillåtet för den.  

I tryckfilen för trycksaker som ska stansas ska stanslinjen i layouten vara ombruten med spot -färger i vektorgrafik och vara övertryckbar (overprint).

De linjer av olika typ som används på stansritningen ska vara ritade i följande färger: skärblad- röd, falsben- grön och perforeringsblad- gul.

Vid utformningen av stansritningen ska man beakta att avståndet mellan bladen på stansen bör vara minst 3mm.

Layoutelement som präglas och UV-lackeras ska vara ombrutna i linjegrafik, med spotfärger som skiljer sig från de färger som används i layouten och övertryckbar (overprint).  Layouten av präglingen (UV-lackeringen) kan också befinna sig i en separat fil eller på en sida i tryckfilen, men absolut på samma underlag och med samma placering. När både prägling och UV-lackering har använts i trycksaken, ska de vara ombrutna med olika spotfärger.

Vid prägling ska präglingsriktningen absolut vara utmärkt.

De element som utförs i folietryck bör vara ombrutna med spotfärger som skiljer sig från den övriga layouten och vara övertryckbara (overprint). När man i layouten har använt många folier i specialfärger, ska de ombrytas med olika spotfärger.

I folietryck är kastet i exaktheten i appliceringen av layoutelementen 1mm. Detta bör absolut beaktas vid ombrytningen.  

Klichéerna för folietryck tillverkas genom etsning. På den grund är linjer (även negativlinjer) med en tjocklek under 0,3 mm inte möjliga.

Om de krav som uppräknats i det föregående inte har följts har tryckeriet rätt att avvisa det framlagda materialet för att bringa det i enlighet med kraven. Om en tryckfil inte uppfyller de angivna villkoren, kan tryckeriet inte garantera en högklassig trycksak. Förbättringar som görs av tryckeriet är avgiftsbelagda.  

 

Rekommendationer för tryck- och layoutfiler

Slutresultatet vad gäller en trycksak beror i mycket hög grad på färgupplösningen i de bilder som använts i layouten. För att åstadkomma en högklassig trycksak bör man absolut beakta det material på vilket man trycker. I enlighet med materialet ska man välja rätt ICC-profil för att konvertera bilderna från RGB-färgrymden (i vilken fotobearbetning i allmänhet görs) till  CMYK -färgrymden, som används vid tryckning. Användning av korrekt ICC-profil säkrar den punktökning, det färgmaximum (TIL) och möjligast liten skillnad i färgton, kontrast m.fl. differenser som rekommenderas för varje material. Det är också mycket viktigt att vid valet av färgtonen för grafiska objekt använda rätt färgkatalog. Färgtoner med samma kod kan skilja sig väsentligt när de trycks på bestruket och obestruket material. Det är också viktigt att layoutdatorns bildskärm är regelbundet kalibrerad och att datorns arbetsbord är inställt för materialet i fråga.

Därför bör man när man gör en tryckfil inleda layoutprogrammet med att ställa in arbetsbordet i enlighet med materialvalet.


De mest använda materialet på tryckeriet K-Print och de ICC-profiler som lämpar sig för dem:

Högbestruket glättat (Gloss) papper: PSOcoated_v3.icc          Tryckrastertäthet 175 lpi

Högbestruket matt (Silk) papper: PSOcoated_v3.icc        Tryckrastertäthet 175 lpi

Lättbestruket matt (Matt) papper: PSOcoated_v3.icc       Tryckrastertäthet 150 lpi

Obestruket (Uncoated) papper: PSOuncoated_v3_ FOGRA52.icc          Tryckrastertäthet 150 lpi

Bestrukna kartonger: PSOcoated_v3.icc                          Tryckrastertäthet 150 lpi

Obestrukna kartonger: PSOuncoated_v3_ FOGRA52.icc             Tryckrastertäthet 150 lpi

När man i en trycksak använder olika slags material (t.ex. pärmarna till en bok på Gloss-papper och innehållet på obestruket papper), ska man beakta detta också när man gör tryckfilen.

Man ska absolut också beakta olika bindningar när man gör layouten.

I en limbunden bok limmas fram- och bakpärmen i ca 6 mm:s utsträckning på innehållets fram- eller baksidesinsida, i layouten av innehållet i en limbunden bok bör man därför lämna minst 10 mm mellan sidornas innerkant och layouten.

I en broschyr (trådbindning) ska man beakta att de inre arken förskjuts utåt i samma mån som materialets tjocklek. Tryckeriet kan kompensera detta (creeping) i fall man inte har använt bilder och texter som sträcker sig från en sida till en annan. Om man önskar använda sådana layoutelement, ska de viktiga layoutelementen (texterna, sidnumren osv.) ombrytas på tillräckligt avstånd från sidans ytterkant.

I layouten av trycksaker med spiral- och kambindning ska man beakta att den kant av trycksaken som förses med spiral perforeras. Perforeringens avstånd från sidans kant är 7 mm, om en hängögla tillfogas 10 mm.  

AS K-Print allmänna leveransvillkor

Utförare – K-Print
Beställare – de kunder som beställer arbeten och tjänster av K-Print
Parter – Utföraren och Beställaren tillsammans
Arbeten – arbeten och tjänster, som Beställarna beställer av Utförarna
Offert – erbjudande enligt vad som avses i skuldrättslagen
Bifall – samtycke enligt vad som avses i skuldrättslagen

                                                                                                    

1.    Beställning

1.1.   En prisförfrågan ska vara i skriftlig form. En Offert som lämnats på grundval av en prisförfrågan är i kraft fram till det utsatta datum som anges i Offerten.  

1.2.   Muntligt svar på Offert, som innehåller kompletteringar, begränsningar eller förslag, är inte bindande för Utföraren.

1.3.   Beställaren bekräftar Offertens lämplighet skriftligt med ett Beställningsbrev, senare ändringar från Beställarens sida bör vara skriftligt bekräftade av Utföraren.

1.4.   Om det av Utföraren beställs modeller eller provexemplar, som inte ingår i den ursprungliga Offerten, är Beställaren skyldig att ersätta Utföraren för de kostnader som orsakats i samband med dem i enlighet med den faktiska kostnaden även i det fall att Beställaren avstår från beställningen.

1.5.   Förslag, ritningar, modeller eller övrigt förberedande material som läggs till en prisförfrågan eller Offert är avsändarens egendom och den andra parten har inte rätt att i egna intressen använda dem för annat ändamål eller överlåta dem i tredje mans besittning.

  

2.     Pris

2.1.  Priserna erbjuds utan moms i Utförarens lager, om inte annorlunda har avtalats.

2.2.  Utföraren garanterar åt Beställaren den avtalade upplagan med ett kast på ±1 % av den beställda mängden och betalning sker enligt den faktiska upplagan. Beställaren är skyldig att betala för hela den upplaga som överlåts i enlighet med det enhetspris som avtalats i Offerten.

2.3.  Utföraren har rätt att till det avtalade priset lägga de kostnader, som är orsakade av:
- Bristfällighet och undermålig kvalitet i det material som tillhandahållits av Beställaren;
- Beställarens rättelser och ändringar, som har uppstått efter framläggandet av beställningsbrevet;
- Dröjsmål från beställarens sida, rättelser av felaktiga tryckfiler och bekräftelse av dem;
- Av Beställaren framförda senare tilläggskrav, som inte ingår i Offerten – korrekturavdrag, (proof) tryck- eller färgprover o. dyl.;
- Höjning av Beställningens upplaga.

 

3.     Bristfälliga arbeten

3.1.  I det fall att det utgående från kvaliteten på arbetet inte finns kompletterande kvalitetskrav kan det i upplagan förekomma upp till 0,5 % trycksaker, som inte svarar mot beställningen.

3.2.  Beställaren har inte rätt till nedsättning av priset eller till att avstå från en trycksak i det fall att:
- Felet beror på en olämplig modell eller felaktigt utgångsmaterial från Beställarens sida; rättelser av Beställaren, som kan tolkas på olika sätt eller fel, som Beställaren inte har rättat på godkänt avdrag;
- Det förkommer en trivial olikhet i jämförelse med det givna korrekturavdraget (proofen) eller pappersprovexemplaret, det godkända provavdraget eller annat motsvarande. Pappret anses svara mot provet, då det har samma typbeteckning från pappersbruket som provet. Om det saknas korrekturavdrag faller färgbalansen på Beställarens ansvar.

3.3.  Om Beställaren inte håller tidtabellen för framläggande av materialen, trycker Utföraren de Arbeten som försenats på denna grund vid första lediga produktionsmöjlighet. Utföraren informerar skriftligt Beställaren härom. 

 

4.     Ersättande av skada

4.1.  Om ett arbete av orsak som härrör av Utföraren inte svarar mot beställningen, uppfyller Utföraren i enlighet med en skriftlig överenskommelse parterna emellan antingen beställningen på nytt i enlighet med den framlagda beställningen, sänker priset på beställningen eller återbetalar det avtalsbaserade pris som betalats.

4.2.  Utföraren ansvarar inte för indirekta skador som orsakats Beställaren, såsom exempelvis utebliven vinst, störning i hans affärsverksamhet eller skada som orsakats tredje man.

 

5.    Anförande av klagomål

5.1.  Beställaren har rätt att anföra klagomål över fel som gjorts vid utförandet av beställningen
- Om det inträffar dröjsmål i färdigställandet av arbetet inom 4 dagar från delfåendet av meddelandet om dröjsmålet;
- I fall av förekomsten av allvarliga fel i produkterna inom 3 dagar från deras mottagande, eller efter det att kunden i enlighet med avtalet borde ha tagit emot produkterna eller kontrollerat dem på platsen. Produkter som inte uppfyller kvalitetskraven bör returneras till Utföraren inom 14 dagar.  

5.2.  Produkter som påstås vara av undermålig kvalitet ska kontrolleras i närvaro av vardera parten och det ska upprättas protokoll över resultaten av kontrollen. Efter det att den nämnda terminen har utgått har Beställaren inte rätt att framlägga krav med avseende på tryckkvaliteten.

  

6.     Force majeure

6.1.  Som force majeure betraktas strejk, avbrott i arbetet, eldsvåda eller annat oöverkomligt hinder som inte är avhängigt av Utföraren eller en Underleverantör. Force majeure befriar Utföraren från att hålla fast vid den utsatta tiden.

6.2.  Brist på arbetskraft eller råvara, maskinfel, rättsakter eller andra verkningsfulla orsaker som bör tas på allvar och inte beror på Utföraren eller en Underleverantör och vilka man inte kunde förutse, ger likaså rätt till en förlängning av den utsatta tiden för beställningen.    

6.3.  Om en force majeure -tilldragelse tekniskt eller ekonomiskt försvårar utförandet av det avtalade arbetet i den grad att Beställaren, Utföraren eller parterna tillsammans inte längre är intresserade av att uppfylla beställningen, har Beställaren eller Utföraren rätt att avsluta beställningen fullständigt eller till del som dittills inte har utförts. I ett sådant fall har Beställaren inte rätt att kräva ersättning för den skada som uppstått, med undantag för returnering av egendom som getts för användning.

6.4.  Part, vars verksamhet är förhindrad på grund av force majeure, är skyldig att meddela den andra parten härom vid första tillfälle.

  

7.     Betalningsvillkor

7.1.  När färdigställandet av arbetet fördröjs av orsak som härrör av beställaren, kan Utföraren upprätta en separat faktura för de arbeten som de facto har utförts.  

7.2.  Om Beställaren dröjer med betalningen av priset, kan Utföraren behålla den färdiga produkten eller utgångsmaterialet i sin besittning tills hela summan är betald.

7.3.  Utföraren kan använda de av Beställaren beställda produkterna som säkerhet för hans skuld och realisera dem för att täcka skulden.

7.4.  Vid dröjsmål med betalningen har Utföraren rätt att kräva och Beställaren skyldighet att betala i avtalsbaserad dröjsmålsränta på de summor som inte betalats på utsatt tid 0,1 % för varje kalenderdag som betalningen har fördröjts. När dröjsmålet med betalningen är över 15 dagar har Utföraren rätt att kräva och Beställaren skyldighet att betala 0,5 % dröjsmålsränta för varje dröjsmålsdag på den summa som enligt avtalet är obetald på utsatt tid. Vid betalning av skulden beaktas i första hand böter, i andra hand dröjsmålsräntor och i tredje hand primärskulden.

7.5.  Om Beställaren dröjer över 30 dagar med betalningen, har Utföraren rätt att överlåta fordran till ett inkassobolag för indrivning av Beställaren. Beställaren är skyldig att betala alla de kostnader som hörrör av indrivningen. Om Beställaren inte betalar fakturan vid rätt tidpunkt kan Utföraren efter eget gottfinnande överlåta (sälja, pantsätta) kravet åt tredje man.    

7.6.  Beställaren garanterar uppfyllandet av de förpliktelser han med avtalet påtagit sig med alla sina anläggnings- och omsättningstillgångar.

 

8.     Äganderätt och ansvar

8.1.  De arbetsredskap och den övriga utrustning som anskaffats eller framställts för mellanresultaten av Utförarens arbete är Utförarens egendom. 

8.2.  De material som Beställaren gett i Utförarens bruk för utförandet av arbetet är Beställarens egendom, som utföraren returnerar åt Beställaren när arbetet blir färdigt, med undantag för de fall som avses i punkterna 7.3 och 7.4.

8.3.  Utföraren garanterar i fråga om de material som getts åt honom för användning inte att deras ursprungliga kvalitet bevaras.

8.4.  Ansvaret för en produkt övergår på Beställaren från och med överlåtelsetidpunkten. Som överlåtelsetidpunkt betraktas den tidpunkt, när Beställaren eller någon av honom befullmäktigad person tar emot eller i enlighet med avtalet borde ha tagit emot produkten. Äganderätten till varan övergår på Beställaren då hela transaktionspriset och de övriga kostnader som uppstått har betalats, i fall parterna inte har avtalat annorlunda.

8.5.  Om de material som anförtrotts i Utförarens besittning är av stort värde, bör Beställaren på förhand informera om detta. Utföraren ansvarar inte för förpliktelser som härrör av rättsförhållanden mellan Beställaren och tredje man.

8.6.  Beställaren ansvarar för att tredje mans upphovs- och andra rätter säkras i samband med tillverkningen av beställningen.

8.7.  Äganderätten till beställningen tillhör Utföraren så länge som beställningen inte är betald till fullo.

  

9.     Allmänna bestämmelser

 I fall det föreligger skyldighet att överlåta vissa trycksaker åt bibliotek (lagen om friexemplar) eller annan liknande skyldighet tillverkar Utföraren friexemplaren på Beställarens bekostnad utöver den upplaga som angetts i beställningen och sänder dem till adressaterna på Beställarens bekostnad.

 

10.  Avgörande av tvister 

Meningsskiljaktigheter mellan Utföraren och Beställaren avgörs genom överenskommelse parterna emellan. Om överenskommelse inte kan uppnås framläggs tvisten för avgörande åt Harju tingsrätt.


 

                                                                                         

Kontakta Piret för mer information:

"Jag älskar Sverige, har bott och studerat där. Jag pratar svenska och arbetar dagligen med svenska företag. Kontakta mig och tillsammans hittar vi bästa lösningar."

Piret Närep

telefon: +372 56561199

mail: piret.narep@k-print.ee