Virheiden välttäminen on paras tapa varmistaa menestys.

Tiedostoja koskevat tekniset vaatimukset.

PDF-tiedoston tulee noudattaa standardia PDF/X:1a (2001) ja olla erottamattomassa (composite) muodossa.

Kaikkien käytettyjen fonttien (kirjasintyyppien) on sisällyttävä PDF-tiedostoon.

Painotuotteen puhtaan mitan (trim box) on sijaittava tarkalleen pohjasivun keskellä, ja siihen on lisättävä symmetrisesti 3–5 mm leikkuuvara (bleed).

Kaikki taustat, viivat, kuvat ym. muotoiluelementit, jotka ulottuvat puhtaan muodon reunaan, on suunniteltava 3–5 mm yli muodon reunan, jotta ne ulottuisivat leikkausvaraan.

Kaikkien tekstien, sivunumeroiden ja muiden suunnitteluelementtien, jotka eivät missään tapauksessa saa hävitä viimeistelyn aikana (stanssaus, leikkaus, taitto, sidonta jne.), on sijaittava vähintään 3 mm etäisyydellä sivun reunoista.

Kaikkien tiedostojen tulee olla mittakaavassa 1:1.

Laadukkaiden kuvien optisen erotuskyvyn eli resoluution (dpi) on vastattava kaksinkertaista rasteritiheyttä (lpi), mutta se ei saa olla alle 200 dpi. Digitaalisesti nostettua resoluutiota painannan valmistelun valvontajärjestelmä ei kykene tunnistamaan. Kirjapaino ei vastaa siitä johtuvasta laadun heikkenemisestä.

Painotuotteiden arkkikokoonpano suoritetaan kirjapainossa, joten tiedostossa sivujen on oltava erikseen eikä pareittain.

Poikkeuksena on liimasidotun kirjan kansitiedosto, joka voi olla yhdistettynä selkään (sisäkannet ovat myös kansia ja ne on myös yhdistettävä selkään). Siinä tapauksessa on ehdottomasti otettava huomioon kirjan oikea paksuus, joka riippuu sivujen määrästä ja materiaalin paksuudesta.

Liimasidotun kirjan kansien tiedoston voi toteuttaa myös erillisinä sivuina, jolloin kokoonpanosta huolehtii kirjapaino. Siinä tapauksessa painettava tiedosto sisältää 5 sivua: etukansi+etusisäkansi+takasisäkansi+takakansi+selkä. 

Monisivuisten painotuotteiden tiedostossa on kaikkien sivujen oltava samassa tiedostossa ja oikeassa järjestyksessä. Jos painotuotteen sisältö ja kannet painetaan eri materiaalille, ne voivat olla erillisinä tiedostoina. Huom! Myös sisällyksetön (tyhjä) sivu on sivu ja sen on oltava tiedostossa omalla paikallaan! 

Painotuotteen värien käytön mukaan, CMYK, SPOT tai CMYK+SPOT, on tiedoston värit muunnettava vastaavaan väritilaan.

Jos painettava tiedosto sisältää RGB- tai Lab-värejä, voi näiden värien automaattinen muuntaminen kirjapainossa CMYK-väritilaan aiheuttaa sen, että sävyt poikkeavat huomattavasti muunnetuista. Sama koskee myös SPOT-värien automaattista muuntamista CMYK-tilaan.

 

Painotuotteen suunnittelussa on varmasti huomioitava, että:

Kirjapaino muuttaa automaattisesti kaikki mustat (K-100 %) kohteet (tekstit, viivat, taustat) päälle painettaviksi eli tehdään black overprint. Jos halutaan käyttää mustaa ilman päälle painantaa, on kohteet suunniteltava vastaavasti (C-1 %, M-1 %, Y-1 %, K-100 %)

Kirjapaino lisää erisävyisten kohteiden ääriviivoihin lihotuksen (trapping)

Jos painettavan tiedoston kokonaisväriprosentti (TIL) on korkeampi kuin painopaperin sallittu kokonaisväriprosentti, vähentää kirjapaino vastaavaa ICC-profiilia käyttäen sen sallittuun arvoon.

Stanssattavien painotuotteiden tiedostossa on suunnitelmassa sijaitseva stanssiviiva toteutettava spottiväreillä vektorigrafiikkana ja sen on oltava päälle painettava (overprint).

Stanssipiirroksessa käytetyt erityyppiset viivat on toteutettava seuraavin värein: leikkuuterä- punainen, nuuttaus- vihreä ja perforointiterä- keltainen.[M1] 

Stanssipiirroksia tehtäessä on otettava huomioon, että stanssin terien välisen etäisyyden on oltava vähintään 3mm.

Korkopuristettavat ja kohdelakattavat suunnitteluelementit on toteutettava viivagrafiikkana spottiväreillä, jotka poikkeavat muuten käytetyistä väreistä ja niiden on oltava päälle painettavia (overprint).  Korkopuristuksen (kohdelakkauksen) suunnitelma voi olla myös erillisenä tiedostona tai painettavan tiedoston sivulla, mutta varmasti samalla pohjalla ja sijoituksella kuin muu suunnittelu. Jos painotuotteessa käytetään sekä korkopuristusta että kohdelakkausta, ne on esitettävä toisistaan poikkeavin spottivärein.

Korkopuristuksessa on ehdottomasti merkittävä puristamisen suunta.

Foliopainantana toteutettavat elementit on esitettävä muusta suunnitelmasta poikkeavalla spottivärillä ja niiden on oltava päälle painettavia (overprint). Jos käytetään useaa eriväristä foliota, ne on esitettävä erilaisin spottivärein.

Foliopainannassa suunnitteluelementtien toteutuksen tarkkuus vaihtelee 1 mm rajoissa. Se on otettava huomioon jo suunnitteluvaiheessa.

Foliopainannan laatat valmistetaan syövyttämällä. Sen tähden eivät alle 0,3 mm viivat (myöskään negatiiviviivat) ole mahdollisia.

Mikäli edellä mainittuja vaatimuksia ei ole noudatettu, on kirjapainolla oikeus vaatia materiaalin muuntamista vaatimuksia vastaavaksi. Mikäli painettava tiedosto ei vastaa esitettyjä ehtoja, ei kirjapaino voi taata laadukasta painotuotetta. Kirjapainon tekemistä korjauksista peritään maksu.

  

Painettavia ja suunnittelutiedostoja koskevat suositukset

Painamisen lopputulos riippuu olennaisesti suunnittelussa käytetyistä kuvien värierotteluista. Jotta painotuote olisi korkealaatuinen, on kiinnitettävä huomiota materiaaliin, jolle painetaan. Materiaalin mukaan on valittava oikea ICC-profiili kuvien muuntamiseksi RGB-väritilasta (jota valokuvauksessa yleensä käytetään) CMYK-väritilaan, jota käytetään painamisessa. Oikean ICC-profiilin käyttö takaa kullekin materiaalille sopivan pistekasvun, värimaksimin (TIL) ja värisävyn, kontrastin jne. mahdollisimman pienet poikkeamat verrattuna toivottuun. On myös erittäin tärkeää käyttää graafisten kohteiden värisävyjä valittaessa oikeaa värikarttaa. Samalla koodilla merkityt värisävyt voivat antaa hyvin poikkeavan tuloksen painettuna peitetylle tai peittämättömälle materiaalille. Tärkeää on myös se, että suunnittelussa käytettävän tietokoneen näyttö kalibroidaan säännöllisesti ja tietokoneen työpöydän asetukset vastaavat materiaalia.

Painettavaa tiedostoa laadittaessa kannattaa siis aloittaa suunnitteluohjelman työpöydän asetusten säätämisestä vastaamaan valittua materiaalia.

 

Kirjapainossa K-Print eniten käytetyt materiaalit ja niihin sopivat ICC-profiilit:

Vahvasti päällystetty kiiltävä (Gloss) paperi:  PSOcoated_v3.icc    Painorasterin tiheys 175 lpi

Vahvasti päällystetty matta (Silk) paperi: PSOcoated_v3.icc        Painorasterin tiheys 175 lpi

Kevyesti päällystetty matta (Matt) paperi:  PSOcoated_v3.icc   Painorasterin tiheys 150 lpi

Päällystämätön (Uncoated) paperi: PSOuncoated_v3_ FOGRA52.icc                Painorasterin tiheys 150 lpi

Päällystetyt kartongit: PSOcoated_v3.icc                                 Painorasterin tiheys 150 lpi

Päällystämättömät kartongit: PSOuncoated_v3_ FOGRA52.icc                  Painorasterin tiheys 150 lpi

Mikäli painotuotteessa käytetään erityyppisiä materiaaleja (esim. kirjan kannet Gloss-paperilla ja sisältö päällystämättömällä paperilla), se on otettava huomioon myös tiedostoa tehtäessä.

 

Suunnittelussa on otettava huomioon myös erilaiset sidontatyypit.

Liimasidotun kirjan etu- ja takakansi liimataan n. 6 mm osalta sisällön etu- tai takasivun  sisäpuolelle, joten liimasidottavaa kirjaa suunniteltaessa on sivujen ja sisäreunan sisällön väliin jätettävä vähintään 10 mm.

Esitteessä (wire-sidonta) on otettava huomioon, että sisemmät arkit siirtyvät materiaalin paksuuden verran ulospäin. Kirjapaino voi kompensoida tämän (creeping), mikäli ei ole käytetty sivulta toiselle ulottuvia kuvia ja tekstejä. Mikäli halutaan käyttää tällaisia elementtejä, on tärkeät elementit (tekstit, sivunumerot jne.) sijoitettava riittävän kauaksi sivun ulkoreunasta.

Spiraali- ja kampasidonnassa on otettava huomioon, että painotuotteen spiraalin puolelle tulevaan reunaan tehdään reiät. Rei’ityksen etäisyys sivun reunasta on 7 mm, lisättäessä ripustuslenkki 10 mm.  

 AS K-Printin yleiset toimitusehdot

Toteuttaja – K-Print

Tilaaja – K-Printiltä töitä ja palveluja tilaava asiakas

Osapuolet – toteuttaja ja tilaaja yhdessä

Työt – työt ja palvelut, joita tilaajat tilaavat toteuttajalta

Tarjous – velvoiteoikeuslain mukainen tarjous

Suostumus – velvoiteoikeuslain mukainen suostumus

                                                                                                   

1.    Tilaaminen

1.1.   Hintatiedustelu on laadittava kirjallisesti. Hintatiedustelun perusteella tehty tarjous on voimassa tarjouksessa mainittuun määräaikaan saakka.

1.2.   Tarjoukseen annettu suullinen vastaus, joka sisältää täydennyksiä, rajoituksia tai ehdotuksia, ei ole toteuttajaa sitova.

1.3.   Tilaaja vahvistaa tarjouksen soveltuvuuden kirjallisesti tilauskirjeellä, toteuttajan on vahvistettava tilaajan myöhemmin tekemät muutokset kirjallisesti.

1.4.   Mikäli toteuttajalta tilataan malleja tai näytteitä, jotka eivät sisälly alkuperäiseen tarjoukseen, on tilaajan korvattava toteuttajalle niihin liittyvät kulut todellisten kulujen mukaan myös siinä tapauksessa, että tilaaja luopuu tilauksesta.

1.5.   Hintatiedusteluun tai tarjoukseen liitetyt ehdotukset, piirrokset, mallit tai muu valmisteleva materiaali on lähettäjän omaisuutta eikä toisella osapuolella ole oikeutta käyttää niitä oman etunsa mukaisesti muuhun tarkoitukseen eikä luovuttaa kolmansille henkilöille.

  

2.     Hinta

2.1.  Hinnat esitetään ilman arvonlisäveroa toteuttajan varastossa, ellei ole sovittu toisin.

2.2.  Toteuttaja takaa tilaajalle sovitun painosmäärän ±1 % poikkeamalla tilatusta määrästä ja maksu suoritetaan todellisen painosmäärän mukaan. Tilaaja sitoutuu maksamaan koko luovutetusta painoksesta tarjouksessa sovitun yksikköhinnan mukaisesti.

2.3.  Toteuttajalla on oikeus lisätä sovittuun hintaan ne kustannukset, joiden syynä on:
- tilaajan toimittaman materiaalin puutteet ja huono laatu
- tilaajan korjaukset ja muutokset, jotka on tehty tilauskirjeen esittämisen jälkeen
- tilaajasta johtuvat viivytykset, virheellisten tiedostojen korjaukset ja korjausten vahvistus
- tilaajan esittämät myöhemmät lisävaatimukset, jotka eivät sisälly tarjoukseen – korjausvedokset, paino- tai värimallit yms.
- tilauksen painoksen suurentaminen.

  

3.     Puutteelliset työt

3.1.  Mikäli työn laadun osalta ei esitetä täydentäviä laatuvaatimuksia, voi painoksessa olla korkeintaan 0,5 % painotuotteita, jotka eivät vastaa tilausta.

3.2.  Tilaajalla ei ole oikeutta vaatia alennusta tai luopua painatuksesta, mikäli:
- virhe johtuu tilaajan esittämästä virheellisestä mallista tai virheellisestä materiaalista; tilaajan korjauksista, joita voi tulkita eri tavoin, tai virheestä, jota tilaaja ei ole korjannut hyväksymässään vedoksessa
- kyseessä on mitätön ero verrattuna esitettyyn korjausvedokseen (proof) tai paperinäytteeseen, hyväksyttyyn mallivedokseen tai muuhun vastaavaan. Paperin katsotaan vastaavan mallia, mikäli sillä on mallin kanssa sama paperiteollisuuden tyyppimerkintä. Mikäli korjausvedosta ei tehdä, jää väritasapaino tilaajan vastuulle.

3.3.  Mikäli tilaaja ei noudata materiaalin toimittamisen aikataulua, toteuttaja painaa sen tähden myöhästyneet työt ensimmäisen vapaan tuotantomahdollisuuden mukaan. Toteuttaja ilmoittaa siitä tilaajalle kirjallisesti.

 

4.     Vahingon korvaaminen

4.1.  Mikäli työ ei toteuttajasta johtuvasta syystä vastaa tilausta, toteuttaja toteuttaa osapuolten kirjallisen sopimuksen mukaisesti joko tilauksen uudelleen esitetyn tilauksen mukaisesti, laskee tilauksen hintaa tai palauttaa maksetun sopimuksen mukaisen hinnan.

4.2.  Toteuttaja ei vastaa tilaajalle välillisesti aiheutuneesta tappiosta, kuten esimerkiksi saamatta jääneestä voitosta, taloudellisen toiminnan häiriöistä tai kolmannelle henkilölle aiheutuneesta vahingosta.

  

5.    Valitusten esittäminen

5.1.  Tilaajalla on oikeus valittaa tilauksen täyttämisessä tehdyistä virheistä:
- mikäli työn valmistuminen viivästyy, 4 päivän kuluessa siitä, kun hän sai tietää viivästymisestä
- mikäli tuotannossa on huomattavia virheitä, 3 päivän kuluessa työn vastaanottamisesta tai sen jälkeen, kun asiakkaan olisi pitänyt sopimuksen mukaan ottaa tuotanto vastaan tai tarkastaa se paikan päällä. Huonolaatuinen tuotanto on palautettava toteuttajalle 14 päivän kuluessa.

5.2.  Huonolaatuisena pidettävä tuotanto on tarkastettava molempien osapuolten läsnäollessa ja tarkastuksen tuloksista on laadittava asianmukainen selvitys. Edellä mainitun määräajan umpeuduttua tilaajalla ei ole oikeutta esittää painotyön laatua koskevia valituksia.

 

6.     Ylivoimainen este

6.1.  Ylivoimaiseksi esteeksi katsotaan lakko, työnseisaus, tulipalo tai muu toteuttajasta tai alihankkijasta riippumaton ylivoimainen este. Ylivoimainen este vapauttaa toteuttajan määräajan noudattamisvaatimuksesta.

6.2.  Työvoiman tai raaka-aineen puute, konerikko, säädökset tai muut pätevät ja vakavat, toteuttajasta tai alihankkijasta riippumattomat syyt, joita ei ollut mahdollista ennakoida, antavat samaten oikeuden pidentää tilauksen määräaikaa.

6.3.  Mikäli ylivoimainen este vaikeuttaa teknisesti tai taloudellisesti sovitun työn toteuttamista siinä määrin, että tilaaja, toteuttaja tai osapuolet yhdessä eivät enää ole kiinnostuneita tilauksen täyttämisestä, on tilaajalla tai toteuttajalla oikeus purkaa sopimus kokonaisuudessaan tai sen täyttämättömältä osalta. Siinä tapauksessa tilaajalla ei ole oikeutta vaatia aiheutetun vahingon korvaamista, paitsi käyttöön annetun omaisuuden palauttamista.

6.4.  Osapuoli, jonka toimintaa ylivoimainen este häiritsee, sitoutuu ilmoittamaan siitä toiselle osapuolelle ensimmäisen tilaisuuden tullen.

 

7.     Maksuehdot

7.1.  Mikäli työn valmistuminen viivästyy tilaajasta johtuvasta syystä, voi toteuttaja laatia erillisen laskun todellisuudessa suoritetuista töistä.

7.2.  Mikäli tilaaja viivyttää maksamista, voi toteuttaja pitää valmiin tuotteen tai alkuperäiset materiaalit hallussaan siihen asti, että koko summa on maksettu.

7.3.  Toteuttaja voi käyttää tilaajan tilaamaa tuotantoa velan takauksena ja myydä sitä velan katteeksi.

7.4.  Mikäli maksaminen viivästyy, on toteuttajalla oikeus vaatia ja tilaajalla velvollisuus maksaa sopimukseen perustuvaa viivästyskorkoa määräaikaan mennessä maksamattomilta summilta 0,1 % kultakin viivästyneeltä kalenteripäivältä. Mikäli maksaminen viivästyy yli 15 päivää, on toteuttajalla oikeus vaatia ja tilaajalla velvollisuus maksaa viivästyskorkoa määräaikaan mennessä maksamattomilta summilta 0,5 % kultakin viivästyneeltä kalenteripäivältä. Velkaa maksettaessa vähennetään ensin sakot, sen jälkeen viivästyskorot ja kolmantena varsinainen velka.

7.5.  Mikäli tilaaja viivyttää maksamista yli 30 päivää, on tilaajalla oikeus luovuttaa tilaajaa koskeva vaade perittäväksi perintätoimistolle. Tilaaja on velvollinen maksamaan kaikki perintään liittyvät kulut. Mikäli tilaaja ei maksa laskua määräaikaan mennessä, voi toteuttaja luovuttaa (myydä, pantata) vaateen oman arvionsa mukaan kolmansille henkilöille.

7.6.  Tilaaja vastaa sopimuksessa ottamiensa velvollisuuksien täyttämisestä koko käyttö- ja vaihto-omaisuudellaan.

  

8.     Omistusoikeus ja vastuu

8.1.  Toteuttajan työn väliaikaistuloksia varten hankkimat tai valmistamat työvälineet ja muut tarvikkeet ovat toteuttajan omaisuutta.

8.2.  Tilaajan työtä varten toteuttajan käyttöön antama materiaali on tilaajan omaisuutta, jonka toteuttaja palauttaa tilaajalle työn valmistuessa, paitsi kohdissa 7.3 ja, 7.4 määritellyissä tapauksissa.

8.3.  Toteuttaja ei takaa käyttöönsä saaman materiaalin alkuperäisen laadun säilymistä.

8.4.  Vastuu tuotteesta siirtyy tilaajalle luovutushetkenä. Luovutushetkeksi katsotaan ajankohta, jona tilaaja tai joku tämän valtuuttama henkilö ottaa tai hänen olisi sopimuksen mukaan pitänyt ottaa tuote vastaan. Tavaran omistusoikeus siirtyy tilaajalle, kun koko liiketoimen hinta ja muut syntyneet kulut on maksettu, ellei ole sovittu toisin.

8.5.  Mikäli toteuttajan haltuun uskottujen materiaalien arvo on suuri, on tilaajan ilmoitettava siitä etukäteen. Toteuttaja ei vastaa tilaajan ja kolmannen henkilön välisiin oikeudellisiin suhteisiin liittyvistä velvollisuuksista.

8.6.  Tilauksen valmistamiseen liittyvien kolmansien henkilöiden tekijänoikeuksien tai muiden oikeuksien takaamisesta vastaa tilaaja.

8.7.  Tilauksen omistusoikeus kuuluu toteuttajalle niin kauan, kun tilausta ei ole maksettu kokonaisuudessaan.

 

9.     Yleiset säännökset

Mikäli on olemassa tiettyjen painotuotteiden kirjastoille luovuttamisen velvollisuus  (pakollisia kappaleita koskeva laki) tai muu vastaava velvollisuus, valmistaa toteuttaja pakolliset kappaleet tilaajan kustannuksella tilauksessa määritellyn painosmäärän lisäksi ja välittää ne vastaanottajille tilaajan kustannuksella.

 

10.  Riitojen ratkaisu

Toteuttajan ja tilaajan väliset erimielisyydet ratkaistaan osapuolten sopimuksella. Mikäli sopimukseen ei päästä, riita viedään ratkaistavaksi Harjun käräjäoikeuteen (Harju Maakohus).

 


 

                                                                                         

"Olen ollut kirjapainoalalla lähes 20 vuotta. Tällä hetkellä vastaan Suomen myynnistä. Ota yhteyttä kun tarvitset asiantuntevaa, monipuolista ja joustavaa kirjapainopalvelua. Tarvittaessa tulen käymään ja tuon mukanani materiaalinäytteitä 
tai mallitöitä."

Arvo Kanamäe

puhelin: +372 5108250

sähköposti: arvo.kanamae@k-print.ee