Vigade välistamine on parim viis tagada edu.

Tehnilised nõuded trükifailidele.

PDF fail peab olema tehtud vastavalt standardile PDF/X:1a (2001)  ja separeerimata (composite) kujul.

Kõik kasutatud fondid (kirjatüübid) peavad olema kaasatud PDF faili.

Trükise puhas mõõt (trim box) peab asetsema täpselt aluslehe keskel, millele on lisatud sümmeetriliselt 3-5 mm lõikevaru (bleed).

Kõik taustad, jooned, pildid jm kujunduselemendid, mis ulatuvad puhta formaadi servani, tuleb kujundada 3-5 mm üle formaadi serva, et nad ulatuksid lõikevarusse.

Kõik tekstid, lehekülje numbrid ja muud kujunduselemendid, mis ei tohi mingil juhul järeltöötluse (stantsimine, lõikamine, voltimine köitmine jne) käigus kaotsi minna, peavad asetsema lehekülje servadest vähemalt 3 mm kaugusel.

Kõik trükifailid peavad olema kujundatud mõõtkavas 1:1.

Kvaliteetsete piltide optiline lahutusvõime ehk resolutsioon (dpi) peab olema võrdne kahekordse rastritihedusega (lpi), kuid kindlasti mitte alla 200 dpi . Digitaalselt tõstetud resolutsiooni trükiettevalmistuse kontrollsüsteem ei  suuda tuvastada. Sellest tuleneva kvaliteedi halvenemise eest trükikoda ei vastuta.

Trükiste poognamontaaž teostatakse trükikojas, seega trükifailis peavad olema leheküljed eraldi mitte paarikaupa kokku kujundatud.

Erandiks on liimköites raamatu kaanefail, mis võib olla koos seljaga kokku monteeritud (sisekaaned on ka kaaned ja peavad olema samuti koos seljaga kokku monteeritud). Sel juhul tuleb kindlasti arvestada raamatu õiget seljapaksust, mis tuleneb sisu lehtede arvust ja materjali paksusest.

Liimöites raamatu kaante trükifaili võib kujundada ka eraldi lehekülgedena ja montaaži teeb trükikoda. Sellisel juhul koosneb trükifail 5 leheküljest: esikaas+esisisekaas+tagasisekaas+tagakaas+selg. 

Mitme leheküljeliste trükiste trükifailis peavad kõik leheküljed olema lehekülgede õiges järjestuses ühe failina. Kui trükise sisu ja kaaned trükitakse erinevatele materjalidele võivad nad olla eraldi trükifailidena. NB! Ka ilma kujunduseta (tühi) lehekülg on lehekülg ja peab olema trükifailis oma õiges kohas! 

Vastavalt trükise värvilisusele kas CMYK, SPOT või CMYK+SPOT, peavad värvid trükifailis olema konverteeritud vastavasse värviruumi.

Kui trükifail sisaldab RGB või Lab värve , siis nende värvide automaatsel konverteerimisel trükikojas CMYK värviruumi võivad valitud värvitoonid tunduvalt erineda konverteeritutest. Sama kehtib ka SPOT värvide automaatsel konverteerimisel CMYK-i.

 

Trükise kujundamisel tuleb kindlasti arvestada, et:

Trükikoda muudab automaatselt kõik mustad (K-100%) objektid (tekstid, jooned, taustad) ületrükitavaks, ehk tehakse black overprint. Kui on tarvis kasutada ületrükita musta, peab need objektid kujundama vastavalt (C-1%, M-1%, Y-1%, K-100%)

Trükikoda lisab erinevat tooni objektide piirjoontele ülekatte (trapping)

Kui trükifailis  olev summaarne värviprotsent (TIL)  ületab valitud trükipaberi lubatud summaarse värviprotsendi, vähendab trükikoda vastavat ICC profiili kasutades selle lubatud väärtuseni.

Stantsitavate trükiste trükifailis peab kujundusel asuv stantsijoon olema kujundatud spot värvidega vektorgraafikas ja olema ületrükitav (overprint).

Stantsijoonisel kasutatud eritüübilised jooned peavad olema kujundatud järgmiste värvidega: lõiketera- punane, nuut- roheline ja perfotera- kollane.

Stantsijooniste kujundamisel tuleb arvestada, et stantsi terade vahekaugus peab olema minimaalselt 3mm.

Surutrükitavad ja kohtlakitavad kujunduselemendid peavad olema kujundatud joongraafikas, spot värvidega mis erinevad kujunduses kasutatavatest värvidest ja ületrükitav (overprint).  Surutrüki (kohtlaki) kujundus võib asetseda ka eraldi failis või trükifaili leheküljel, kuid kindlasti kujundusega samasel aluslehel ja paigutusega. Kui trükises on kasutatud nii surutrükki, kui ka kohtlakki peavad need olema kujundatud erinevate spot värvidega.

Surutrüki korral peab kindlasti olema ära märgitud surumise suund.

Fooliumtrükis teostatavad elemendid peavad olema kujundatud muust kujundusest erineva spot värviga ja olema ületrükitav (overprint). Kui kujunduses on kasutatud mitut erivärvi fooliumit, peab need kujundama erinevate spot värvidega.

Fooliumtrükis kujunduselementide pealekandmise täpsususe kõikumine on 1mm. Sellega tuleb kujundamisel kindlasti arvestada.

Fooliumtrüki klisheed valmistatakse söövitusmeetodil. Sellest tulenevalt ei ole võimalikud jooned (ka negatiivjooned) paksusega alla 0,3mm.

Kui eelpool loetletud nõuded ei ole järgitud on trükikojal õigus esitatud materjal nõuetele vastavusse viimiseks tagasi lükata. Kui trükifail ei vasta antud tingimustele, ei saa trükikoda garanteerida kvaliteetset trükist. Trükikoja poolt tehtavad parandused on tasulised.

  

Soovitused trüki- ja kujundusfailidele

Trükise lõpptulemus oleneb väga oluliselt kujunduses kasutatud piltide värvilahutusest. Kvaliteetse trükise saamiseks tuleks kindlasti arvestada materjaliga millele trükitakse. Vastavalt materjalile tuleb valida õige ICC profiil piltide konverteerimiseks RGB värviruumist (milles üldjuhul tehakse fototöötlus) CMYK värviruumi, mida kasutatakse trükkimisel. Õige ICC profiili kasutamine tagab igale materjalile vastava punktikasvu, värvimaksimumi(TIL) ja võimalikult väikese  värvitooni, kontrasti jne erinevuse soovitust. Samuti on väga oluline kasutada graafiliste objektide värvitooni  valikul õiget värvikataloogi. Sama koodiga värvitoonid võivad oluliselt erineda kaetud ja katmata materjalile trükituna. Samuti on tähtis, et kujundusarvuti monitor oleks regulaarselt kalibreeritud ning arvuti töölaud seadistatud vastavalt materjalile.

Seega tuleks trükifaili tegemisel alustada kujundusprogrammi töölaua seadistamisest vastavalt materjali valikule.


Trükikojas K-Print enim kasutatavad materjalid ja nendele sobivad ICC profiilid:

Kõrgelt kaetud läikiv (Gloss) paber:  PSOcoated_v3.icc           Trükirastri tihedus 175 lpi

Kõrgelt kaetud matt (Silk) paber: PSOcoated_v3.icc       Trükirastri tihedus 175 lpi

Kergelt kaetud matt (Matt) paber: PSOcoated_v3.icc   Trükirastri tihedus 150 lpi

Katmata (Uncoated) paber: PSOuncoated_v3_ FOGRA52.icc       Trükirastri tihedus 150 lpi

Kaetud kartongid: PSOcoated_v3.icc       Trükirastri tihedus 150 lpi

Katmata kartongid: PSOuncoated_v3_ FOGRA52.icc   Trükirastri tihedus 150 lpi

 

Kindlasti tuleb kujundamisel arvestada ka erinevate köidetega.

Liimköites raamatu esi- ja tagakaas liimitakse ca 6mm ulatuses sisu esi või tagalehesiseküljele, seega tuleks liimköites raamatu sisu kujundamisel jätta lehekülgede siseserva ja kujunduse vahele min 10mm.

Broshüüri (traatköide) korral tuleb arvestada sisemiste poognate välja nihkumisega materiali paksuse võrra. Trükikoda saab seda kompenseerida (creeping) juhul kui ei ole kasutatud ühelt leheküljelt teisele ulatuvaid pilte ja tekste. Kui selliseid kujunduselemente soovitakse kasutada, tuleb tähtsad kujunduselemendid (tekstid, lehekülje numbrid jne) kujundada lehekülje välisservast piisavale kaugusele.

Spiraal ja kammköites trükise kujundamisel tuleb arvestada, et trükise spiraalitav serv augustatakse. Augustuse kaugus lehe servast on 7 mm, riputusaasa lisamisel  10mm.  

Lae alla: 


AS K-Print üldised tarnetingimused

Teostaja – K-Print
Tellija – K-Prindilt töid ja teenuseid tellivad kliendid
Pooled – Teostaja ja Tellija koos
Tööd – tööd ja teenused, mida Tellijad tellivad Teostajatelt
Pakkumine – pakkumus võlaõigusseaduse mõistes
Nõusolek – nõustumus võlaõigusseaduse mõistes

  

1.    Tellimine

1.1.   Hinnapäring peab olema vormistatud kirjalikult. Hinnapäringu alusel tehtud pakkumine on jõus pakkumises märgitud tähtajani.

1.2.   Pakkumisele antud  suuline vastus, mis sisaldab täiendusi, piiranguid või ettepanekuid, ei ole Teostajale siduv.

1.3.   Tellija kinnitab Pakkumise sobivuse kirjalikult Tellimuskirjaga, hilisemad Tellijapoolsed muudatused peavad Teostaja poolt olema kinnitatud kirjalikult.

1.4.   Kui Teostajalt tellitakse makette või näidiseid, mis ei sisaldu esialgses pakkumises, on Tellija kohustatud Teostajale hüvitama  nendega seoses kantud kulud vastavalt reaalsele kulule ka juhul, kui Tellija loobub tellimusest.

1.5.   Hinnapäringule või pakkumisele lisanduvad ettepanekud, joonised, maketid või muud ettevalmistavad materjalid on saatja omand ja teisel osapoolel ei ole õigust neid oma huvides muuks otstarbeks kasutada ega anda kolmandate isikute valdusesse.

 

2.     Hind

2.1.  Hinnad pakutakse ilma käibemaksuta Teostaja laos, kui ei ole kokku lepitud teisiti.

2.2.  Trükikoda garanteerib Tellijale kokkulepitud tiraazi ±1% kõikumisega tellitud kogusest ning tasumine toimub vastavalt tegelikule tiraažile. Tellija kohustub tasuma kogu üleantava tiraazi eest vastavalt pakkumises kokkulepitud ühikuhinnale.

2.3.  Teostajal on õigus kokkulepitud hinnale lisada neid kulutusi, mis on põhjustatud:
Tellija poolt toodud materjali puudulikkusest ja mittekvaliteetsusest;
- Tellija parandustest ja muudatustest, mis on tekkinud peale tellimuskirjaga esitamist;
- Tellijapoolsetest viivitustest, vigaste trükifailide parandustest ja nende kinnitamisest;
- Tellija poolt esitatud hilisematest lisanõudmistest mis ei sisaldu pakkumises – proofid, trüki- või värvinäidised jms.;
- Tellimuse tiraaži suurendamisest.

  

3.     Puudustega tööd

3.1.  Juhul kui töö kvaliteedist tulenevalt ei ole täiendavat kvaliteedinõuet võib tiraazi hulgas esineda kuni 0,5 % tellimusele mittevastavaid trükiseid.

3.2.  Tellijal puudub õigus hinnaalanduseks või trükisest loobumiseks juhul, kui:
- Viga tuleneb mittekorrektsest tellijapoolsest maketist või vigasest algmaterjalist; Tellija parandustest, mida võib tõlgendada erinevalt või veast, mis Tellija poolt heakskiidetud tõmmisel on jäänud parandamata;
- Esineb tühine erinevus etteantud proofist või paberinäidisest, heakskiidetud näidistõmmisest või muust taolisest. Paberit loetakse näidisele vastavaks, kui sellel on näidisega seesama paberitööstuse tüübitähis. Proovitõmmise puudumisel jääb värvide tasakaal Tellija vastutusele.

3.3.  Kui Tellija ei pea kinni materjalide esitamise graafikust, trükib Teostaja sellest tulenevad   hilinenud tööd vastavalt esimesele vabale tootmisvõimsusele. Teostaja teavitab Tellijat sellest kirjalikult.

 

4.     Kahju hüvitamine

4.1.  Teostaja süül töö tellimusele mittevastavuse korral Teostaja, vastavalt poolt kirjalikule kokkuleppele, teostab tellimuse vastavalt esitatud tellimisele, vähendab tellimuse hinda või tagastab tasutud lepingulise hinna.

4.2.  Teostaja ei vastuta Tellijale kaudselt põhjustatud kahjude eest, nagu näiteks saamata jäänud kasum, tema majandusliku tegevuse häiritus või kolmandale isikule tekitatud kahju.

  

5.    Kaebuste esitamine

5.1.  Tellijal on õigus esitada kaebusi tellimuse teostamisel tehtud vigade kohta:
- Töö valmimise viibimise korral 4 päeva jooksul alates viibimisest teada saamisest;
- Toodangus esinevate tõsiste vigade korral 3 päeva jooksul peale selle vastuvõtmist, või pärast seda, kui klient oleks pidanud vastavalt lepingule toodangu vastu võtma või seda kohapeal kontrollima. Mittekvaliteetne toodang tuleb tagastada Teostajale 14 päeva jooksul.

5.2.  Mittekvaliteetseks väidetav toodang tuleb üle kontrollida mõlema osapoole juuresolekul, kontrolli tulemuste kohta tuleb koostada vastav akt. Pärast nimetatud tähtaja möödumist puudub Tellijal õigus esitada trükikvaliteedi kohta pretensioone.

  

6.     Vääramatu jõud

6.1.  Vääramatuks jõuks loetakse streiki, tööseisakut, tulekahju või muu Teostajast või Allhankijast mittesõltuvat ületamatut takistust. Vääramatu jõu asjaolu vabastab Teostaja tähtajast kinnipidamisest.

6.2.  Tööjõu või tooraine puudus, masinarike, õigusaktid või muud mõjuvad ning tõsiselt võetavad, teostajast või allhankijast mitteolenevad põhjused, mida ei saanud ette näha, annavad samuti õiguse tellimuse tähtaja pikenemisele.

6.3.  Kui vääramatu jõu juhtum raskendab tehniliselt või majanduslikult kokkulepitud töö sooritamist sedavõrd, et Tellija, Teostaja või pooled koos ei ole enam huvitatud tellimuse täitmisest, on Tellijal või Teostajal õigus lõpetada leping täielikult või seni realiseerimata osas. Sellisel juhul ei ole Tellijal õigust nõuda tekitatud kahjude hüvitamist, välja arvatud kasutada antud vara tagastamine.

6.4.  Pool, kelle tegevus on takistatud vääramatu jõu tõttu, kohustub sellest teist poolt teavitama esimesel võimalusel.

 

7.     Maksetingimused

7.1.  Kui töö valmimine viibib Tellija süül, võib Teostaja teha eraldi arve tegelikult teostatud tööde eest.

7.2.  Kui Tellija viivitab tasu maksmisega, võib Teostaja hoida valmis toodet või algmaterjale enda valduses niikaua, kui kogu summa on tasutud.

7.3.  Teostaja võib Tellija poolt tellitud toodangut kasutada tema võlgnevuse tagatisena ja realiseerida võlgnevuse katteks.

7.4.  Tasumisega viivitamisel on Teostajal õigus nõuda ja Tellijal kohustus tasuda lepingulist viivist tähtaegselt tasumata summadelt 0,1% iga tasumisega viivitatud kalendripäeva eest. Tasumisega viivitamisel üle 15 päeva on Trükikojal õigus nõuda ja Tellijal kohustus tasuda viivist lepinguga tähtaegselt tasumata summalt 0,5% päevas iga viivitatud päeva eest. Võlgnevuse tasumisel arvestatakse esimeses järjekorras trahvid, teises järjekorras viiviseid ning kolmandas järjekorras põhivõlgnevus.

7.5.  Kui Tellija viivitab tasumisega üle 30 päeva, on Teostajal õigus loovutada nõue Tellija vastu sissenõudmiseks inkassofirmale. Kõik sissenõudmisest tulenevad kulutused on kohustatud tasuma Tellija. Kui Tellija ei tasu arvet õigeaegselt võib Teostaja nõudeõiguse omal äranägemisel edasi anda (müüa, pantida) kolmandatele isikutele.

7.6.  Tellija tagab endale Lepinguga võetud kohustuste täitmise kogu oma põhi- ja käibevaraga.

  

8.     Omandiõigus ja vastutus 

8.1.  Teostaja töö vahetulemuste jaoks hangitud või valmistatud töövahendid ja muud tarbed on Teostaja omand.

8.2.  Tellija poolt töö tarvis Teostaja kasutusse antud materjalid on Tellija omand, mille Teostaja tagastab Tellijale töö valmides, välja arvatud punktides 7.3; 7.4  ja 7.7 ettenähtud juhtudel.

8.3.  Teostaja ei garanteeri talle kasutada antud materjalide puhul nende esialgse kvaliteedi säilimist.

8.4.  Vastutus toote eest läheb Tellijale üle alates üleandmise hetkest. Üleandmise hetkeks loetakse hetke, mil Tellija või mõni tema poolt volitatud isik võtab või oleks vastavalt lepingule pidanud võtma toote vastu. Omandiõigus kaubale läheb Tellijale üle, kui kogu tehingu hind ja muud tekkinud kulud on makstud, juhul kui pole teisiti kokku lepitud.

8.5.  Kui Teostaja valdusse usaldatud materjalide väärtus on suur, peab Tellija sellest eelnevalt teatama. Teostaja ei vastuta Tellija ja kolmanda isiku vahelistest õigussuhetest tulenevate kohustuste eest.

8.6.  Tellimuse tootmisega seotud kolmandate isikute autori- või muude õiguste tagamise, vastutab Tellija.

8.7.  Tellimuse omandiõigus kuulub Teostajale kuni tellimuse eest pole täielikult tasutud.

  

9.     ÜLDISED EESKIRJAD 

Konkreetsete trükitoodete kohustusliku (sundeksemplari seadus) üleandmise raamatukogudele või muu sarnase kohustuse puhul, valmistab Teostaja sundeksemplarid Tellija kulul lisaks tellimusega määratud trükiarvule ning edastab need ettenähtud adressaatidele Tellija kulul.

 

10.  VAIDLUSTE LAHENDAMINE

Teostaja ja Tellija vahelised erimeelsused lahendatakse poolte kokkuleppel. Kokkuleppe mittesaavutamisel esitatakse vaidlus lahendamiseks Harju Maakohtule.

 

Adobe inDesign - PDFi eksportimise juhend:

PDFi eksportimise juhend


Paberite profiilid:

Katmata (Uncoated) paber: PSOuncoated_v3_ FOGRA52.icc Trükirastri tihedus 150 lpi

Kergelt kaetud matt (Matt) paber: PSOcoated_v3.icc   Trükirastri tihedus 150 lpi

Kõrgelt kaetud läikiv (Gloss) paber:  PSOcoated_v3.icc  Trükirastri tihedus 175 lpi

Kõrgelt kaetud matt (Silk) paber: PSOcoated_v3.icc Trükirastri tihedus 175 lpi


Adobe Creative Cloud failid: 

PDF ekspordi seadistused

Erikasutusega värvide teek (library)

Täpsema küsimuse korral aitab Marek:

"Trükikojas töötamine on vaheldusrikas ja huvitav. Mulle meeldivad väljakutsed, võta minuga ühendust ja aitan sul leida parima lahenduse sinu projektidele."

Marek Põder

telefon: 5280886

e-mail: marek@k-print.ee